اخبار سایتورود کاربری

به صورت پیش فرض ، ایمیل به عنوان نام کاربری و شماره موبایل به عنوان پسورد  شما در نظر گرفته شده است. در صورت نداشتن آدرس ایمیل، شماره موبایل شما به عنوان نام کاربری انتخاب می شود.